Riduci 

 
 

   

"REQUIEM" DI MOZART
in onore del M° Mauro Ziglioli - Ars Cantica Choir - 12 Febbraio 2011, Auditorium città di Mortara
 
 
 
ASSOCIAZIONE CORALE LAURENZIANA MORTARA - PIAZZA MONSIGNOR DUGHERA, 7 - 27036 - MORTARA - PAVIA - info@coralelaurenzianamortara.com